En data quatre de febrer de 2003 i en una primera ocasió, En Francesc Blasco i Úrios reuní a una série de persones del poble, que considerà suficientment identificades en el món del valencianisme, per a tractar de presentar i explicar una idea sobre la situació actualisada, d'a on s'encotràvem els valenciaparlants, en relació a la Llengua Valenciana; sobre la conveniència, si no necessitat, per a que en Albalat dels Sorells es creara una associació cultural, des de la qual i dins d'ella, se donaren les circumstàncies adequades per a defendre i promocionar, per tant fruir de l'Idioma valencià autèntic, a partir de les Normes del Puig, tal com són desenrollades per la RACV (Real Acadèmia de Cultura Valenciana), aixina com per Lo Rat Penat.

COMENÇA ALGO IMPORTANT
HUI MATEIX
I, FESTE SOCI!!!

HISTÒRIA

Quí som

 

"La "ASSOCIACIÓ CULTURAL CASTELL DELS SORELLS" (en avant ACCS), té com a finalitats bàsiques, en general, tot allò que remeta al món de la Cultura en les seues diferents vertents, artístiques, lliteràries, musicals, tradicions en art, usos i costums del poble valencià, etc., etc.- Tot lo dit, fer-ho i portar-ho a terme expressant-ho en el nostre Idioma Valencià, segons directrius ortogràfiques i gramaticals de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, també conegudes com  les "Nortmes del puig". I quantes activitats complementàries se consideren necessàries per a conseguir les seues finalitats bàsiques.

 

De forma expressa s'autonomena apolítica i, en tot cas, portarà a cap la seua tasca en clau de valencianisme".

 

LA NOSTRA MISIÓ